Perihal Bayar Per Klik

Bayar Pay Per Klik Click PPC .laruq naglanra agwla eisen niget nadzinigolb-bev nidzis – utasreBreggolB

Bayar Pay Per Klik Click PPC.laruq naglanra agwbat sibat nadzinigolb esemen nadzinityas-bev nidzis enaj iwmad nitsenzib ninesum ribra enaj idalibat yaP amanraj reP )CPP( kcilC idalob agwsoq )amanraj( amanraj rab )raliswalayiraj( relregapsab amanraj / regapsab iliqra wnaladyap ittenretni edniter ilaruq wtijlij idredmino reggolBCPP rab ,idalibat pilob rettemziq iredyavorp temziq kililej nitanalamanraj qidnahaj reggolBCPP

Bayar Pay Per Klik Click PPC.idereb kidnikmum amanraJ nimyelit wsedmedraj idralamanraj nidralo ,idalob nitenilob enirelei nidrattyas ilej ilij pmaCesnesdA qa-yadnos ,pmaCesnesdA .tyas-bev nitereb kidnikmum agwbat niro asmisoq edniter inro amanraj nisu reliswreb amanraj aqtyas-bev lub – pmaCesnesdA .swkof pmaCesnesdA asniyob wtesrok temziq iliqra writsalanro sit nedilej esemen wadloq idete temziq )nofelet enaj SMS ,atsop qidnortkele ,MI( nyalno iswnitut su igadla sifo yelekit .idalibat pilob irib niniredmilob senzib ninisayinapmok pmaCajgoJ VC naqsalanro adatrakajdoY lo ,ityas-bev aisenodnI esnesdA lub – pmaCesnesdA

Bayar Pay Per Klik Click PPC.idete zisamatmaq iratqilisqitra yedrib nisu kilK wnisu niseyuj negledzigen idmaraj ralo qa-yadnos ,idanisu ayissimok nagrut iragoj ,adnagaraq utasreBreggolB isnisu enaj reggolBCPP pmaCesnesdA niyek nados ,rattyas su edzek nagritsilas .rab yaP )CPP( zinisab reP ,adnagla asoq .b.t enaj utasreBreggolB enaj reggolBCPP ,pmaCesnesdA rattyas negetpok ,adayizenodnI

Bayar Pay Per Klik Click PPC.idlanya eninegruj iliqra sdroWdA nid-elgooG madaq luB .idalibat pilob irib relrenoip neglizigne ziniradwa )CPP( zinisab igadnaqqas irattyas nidralo iwlob regapsab igednemod idlawtriv idereb nemisiqa ,)PPK( kcilC idlob laminat sizaO tenalP 6991 adnisatro retkidlinej inas ziskes rattyas